"Największym wyzwaniem jest dotarcie z pomocą do osób, które nie korzystają z Internetu i nie mają silnych więzi społecznych. Największym wyzwaniem są więc ci, o których w ogóle nie wiemy. Tutaj ważną rolę do odegrania mają mokotowskie Partnerstwa Lokalne."

Polecamy wywiad, jakiego udzielił Gazecie Siekierkowskiej Jakub Tercz - Specjalista ds. Partnerstw Lokalnych Mokotowskiego Centrum Zdrowia. Rozmowa jest m.in. o udziale Centrum we współorganizowanym przez Stowarzyszenie Partnerstwie dla Mokotowa „Moje Sielce”.

Uczestnictwo części lub wszystkich instytucji zaangażowanych w opiekę środowiskową w Partnerstwach Lokalnych pozwala na określenie potrzeb rejonu, w którym działają i stworzenie ich rzetelnej mapy. Partnerstwa Lokalne, skupiające różne organizacje działające na danym terenie, mają możliwość połączenia sił, co przekłada się na skuteczność działań na wielu płaszczyznach. Istotna jest także świadomość uczestnictwa w systemie opieki środowiskowej, jako jednego z jej elementów. Zapobiega ona nadmiernej rywalizacji i chęci dominacji nad innymi uczestnikami wspólnoty budującej szeroko rozumianą opiekę środowiskową, umożliwia współpracę i zapobiega dublowaniu się struktur. Doświadczenia z działań w ramach Mokotowskiego Partnerstwa dla Sielc przekonały nas, jak istotne  znaczenie mają owe więzi w budowaniu systemu opieki środowiskowej, która może wpływać pozytywnie nie tylko na osoby już potrzebujące pomocy, ale również na dzieci i młodzież w regionach narażonych na dziedziczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. W tych działaniach istotną rolę odgrywa jednostka samorządowa a w wypadku Mokotowa, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dzielnicy. Jest on inicjatorem i „spinaczem” wielu działań.

Wywiad w całości dostępny jest tutaj.