Poszukujemy specjalistów do realizacji zamówienia pn. Prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla pracowników mokotowskich placówek opieki zdrowotnej w ramach Zespołu ds. profilaktyki projektu „Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Ogłoszenie jest zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, numer ogłoszenia: 2022-25665-118236. 

Wymagania zostały określone w ogłoszeniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/118236 

Wykonawcy powyższego zamówienia będą odpowiedzialni za: 

  • przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla pracowników mokotowskich placówek opieki zdrowotnej (m.in. położnych środowiskowych, lekarzy, pielęgniarek, diagnostów, pracowników rejestracji, itp.) w wymiarze 120 godzin z obszarów: m.in. rezyliencja, profilaktyka zaburzeń psychicznych, depresja poporodowa, zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży z uwzględnieniem tematów: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu i czuwania, rozpoznawania i reagowania na zachowania mogące być sygnałami zaburzeń lub chorób psychicznych,
  • przygotowanie konspektu do ww. warsztatów po ustaleniu zapotrzebowania,
  • przygotowanie materiałów niezbędnych w ocenie Wykonawcy do przeprowadzenia warsztatu (np. prezentacji, materiałów dla uczestników),
  • tworzenie odpowiednich warunków do aktywnej współpracy z uczestnikami warsztatów,
  • traktowanie pracy z uczestnikami warsztatów jako procesu,
  • prowadzenie dokumentacji z warsztatów zawierającej: listy obecności, ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników warsztatów,
  • udokumentowanie przeprowadzenia warsztatów poprzez wypełnienie „Harmonogramu prac”, którego wzór będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy i zawarcie w nim następujących informacji: data i czas trwania warsztatu, miejsce jego przeprowadzenia, liczbę uczestników, opis poruszonych zagadnień, wnioski i/lub rekomendacje dla Zespołu ds. profilaktyki oraz na poczet kolejnych warsztatów z tego tematu/dla danej grupy docelowej, - przekazanie ww. dokumentacji Zamawiającemu w terminie 10 dni od zakończenia każdego z warsztatów.
Termin składania ofert: 29.07.2022, godz. 10.00.